Szkoła Podstawowa nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Emilii Plater

Pedagog

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 4 =

mgr Renata Fontowicz

Pedagog w szkole zajmuje się:

1). Pomocą psychologiczno - pedagogiczną a w szczególności
- diagnozowaniem środowiska ucznia
- rozpoznawaniem potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiem ich zaspokojenia
- rozpoznawaniem przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych
- wspieraniem uczniów z wybitnymi uzdolnieniami
- organizowaniem różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej
- prowadzeniem edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców
- wspieraniem nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów
- wspieraniem nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
- organizowaniem doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców
2). Działaniem na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
3). Czuwaniem nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów klas I – VI.
Kierowaniem uczniów klas VI, którzy ukończyli 15 rok życia do szkół przysposobienia zawodowego i do OHP.
Współpracą z Sądem Rodzinnym i dla Nieletnich, z Policją, z Kuratorium w drastycznych przypadkach.
4). Podejmowaniem działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli