Szkoła Podstawowa nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Emilii Plater

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY! Powodzenia!

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 4 =
14,15, 16 maja 2024r.
  

Podstawowe zasady obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminu

1. Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku.
2. Do sali egzaminacyjnej uczniowie mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj. pióro lub długopis z czarnym tuszem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmywalnych/ścieralnych), dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki - linijkę.
3. Zdający mogą wnieść do sali małą butelkę wody. Butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
4. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefonów komórkowych) ani korzystać z nich w tej sali.
5. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby.
6. O wyznaczonej godzinie uczniowie wchodzą pojedynczo do sali egzaminacyjnej, przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować. Przewodniczący zespołu może odstąpić od losowania numerów stolików w przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu.
7. W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną tylko w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu pozwolenia na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku.
8. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcja dla zdającego. Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.
9. Uczeń jest zobowiązany do samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu. 1
0. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie egzaminu ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem, że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed egzaminem.
11. Przed rozpoczęciem egzaminu z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań oraz karcie odpowiedzi, a w przypadku arkusza z matematyki OMA-100 – również na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych), uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL oraz naklejki przygotowane przez OKE. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.
12. Po czynnościach organizacyjnych (w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania) przewodniczący zespołu zapisuje w widocznym miejscu na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem.
13. W przypadku egzaminu z języka obcego bezpośrednio po zapisaniu godziny następuje odtworzenie nagrania.
14. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem o czasie zapisanym na tablicy.
15. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.
16. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
17. Po upływie dodatkowego czasu (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi przewodniczący poleca uczniom zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

Wyniki i zaświadczenia
Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty, w tym termin przekazania wyników szkołom: 3 lipca 2024 r.

Dodatkowe informacje (w tym informatory o egzaminie ósmoklasisty, przykładowe arkusze egzaminacyjne, arkusze egzaminu próbnego, arkusze egzaminacyjne z lat 2019-2023) są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) w zakładce: egzamin ósmoklasisty.

powrót